Regulamin i polityka prywatności
serwisu internetowego HCE Worldwide
dostępnego pod adresem www.hceww.com

z 28.12.2015 r.

 1. Definicje
  1. Użyte poniżej pojęcia oznaczają:
   • Administrator Danych Osobowych/ADO – Usługodawca przetwarzający dane osobowe Użytkownika
   • Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
   • Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu dostępny pod adresem: www.hceww.com;
   • Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym www.hceww.com, za pośrednictwem którego Usługodawca w szczególności umożliwia Użytkownikom korzystanie z Usługi;
   • Strony - Usługodawca i Użytkownik;
   • Usługa - usługa szczegółowo opisana w Regulaminie polegająca zasadniczo na prezentowaniu ofert pracy i innych danych dotyczących wykonywania pracy i rynku pracy w Polsce oraz umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowiska wyszczególnione w ofertach pracy;
   • Usługodawca / Administrator Danych – spółka Business Concept Sp. z o.o. z siedzibą ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354028
   • Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 z poźn. zm.);
   • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r., poz. 1422, z późn. zm.);
   • Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 16 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego;
 2. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usługi świadczonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
  2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej.
  4. Korzystanie z Serwisu oraz Usługi oferowanych za jego pośrednictwem oznacza każdorazowo wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
  5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostępu do Usługi osobom, które ukończyły 18 lat.
  6. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie ……. będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
  7. Postanowienia niniejszego Regulaminu ulegać mogą zmianom stosownie do postanowień jego punktu 7.3.
 3. Ogólne zasady świadczenia usług w Serwisie
  1. Usługa świadczona w Serwisie polega na prezentowaniu ofert pracy i innych danych dotyczących wykonywania pracy i rynku pracy w Polsce, umożliwieniu Użytkownikowi wzięcia udziału w procesie rekrutacji na stanowiska wyszczególnione w ofertach pracy oraz świadczeniu i reklamy powiązanych usług w tym usług finansowych, usług pośrednictwa w nabywaniu dóbr (nieruchomości, narzędzi pracy itp.) usług dotyczących pobytu obcokrajowców w Polsce, podróżowania do i z Polski oraz usług podobnych;
  2. Podjęcie korzystania z Usługi oznacza wyrażenie zgody na warunki sformułowane w niniejszym Regulaminie. Usługodawca informuje, że nie zawiera indywidualnych umów z Użytkownikami; wszyscy Użytkownicy korzystają z Usługi na zasadach określonych wyłącznie w niniejszym Regulaminie.
  3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta przez Użytkownika poprzez podjęcie korzystania z Usługi. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień niniejszego Regulaminu, na czas nieoznaczony.
  4. Usługa umożliwienia Użytkownikowi wzięcia udziału w procesie rekrutacji polega na nieodpłatnym:
   • podaniu przez Użytkownika swoich danych osobowych zgodnie z pkt. VI niniejszego Regulaminu i funkcjonalnościami Serwisu (przesłanie życiorysu, wypełnienie formularza); dane te mogą być każdorazowo zmieniane przez Użytkownika, w tym usuwane lub dodawane nowe;
   • dokonaniu przez Użytkownika wyboru określonej oferty zatrudnienia z zasobów Serwisu lub zdefiniowaniu kryteriów takich dostępnych aktualnie lub w przyszłości ofert;
   • udzieleniu przez Użytkownika odpowiedzi na pytania ankietowe mające na celu wstępną weryfikacje jego wiedzy i umiejętności;
   • zestawianiu przez Usługodawcę danych Użytkownika z ofertami zatrudnienia i dalszemu pośredniczeniu przez Usługodawcę w kontaktach Użytkownika z potencjalnym pracodawcą.
  5. Użytkownik Serwisu w korzystaniu z Usługi zobowiązany jest w szczególności do:
   • powstrzymania się od działań mogących zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności używania w odniesieniu do Serwisu mogących wywołać taki skutek oprogramowania lub urządzeń,
   • korzystania z elementów Serwisu, w szczególności jego elementów graficznych, jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego lub publicznego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie tych elementów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.
  6. Korzystanie z Usługi w maksymalnym możliwym zakresie możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych:
   • przeglądarka internetowa: Chrome w wersji 15 i wyższej, Firefox w wersji 16 i wyższej, Internet Explorer w wersji 8 i wyższej, Opera w wersji 15 i wyższej albo Edge 20 i wyższej z włączoną obsługą plików cookies (ciasteczek),
   • włączona obsługa JavaScript.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem Usługi, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu usług tego rodzaju.
  8. Usługodawca nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Usługi Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego, za pomocą którego możliwe jest podjęcie takiego korzystania.
  9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sposobie świadczenia Usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron, jak również prawo do okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 4. Reklamacje
  1. W toku korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:
   • niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi;
   • przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności powstrzymać się od przekazywania do Serwisu treści zabronionych przez prawo.
  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres: Business Concept Sp. z o.o. z siedzibą ul. Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa.
  3. Reklamacja może być również złożona drogą elektroniczną na adres email Usługodawcy zgloszenia@hceww.com.
  4. Usługodawca informuje, że w przypadku reklamacji lub sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela Federacja Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii 800 007 707.
 5. Odpowiedzialność
  1. Korzystanie z Serwisu odbywa się na wyłączne ryzyko osób korzystających. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do osób korzystających z Serwisu za żadne, pośrednie lub bezpośrednie, straty lub szkody, utratę jakichkolwiek danych, zysków, przychodów, przedsięwzięć jakkolwiek byłaby ona spowodowana, za wyjątkiem szkody wynikającej z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Usługodawcy lub jego pracowników. Usługodawca nie odpowiada również za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami, za które zgodnie z prawem nie ponosi on odpowiedzialności.
  2. Strony zgodnie stwierdzają, że Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych przekazywanych do Serwisu i powinien we własnym dobrze pojętym interesie dokonać wnikliwego oszacowania posiadanej wiedzy i umiejętności, w szczególności w zakresie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi i znajomości języków obcych.
  3. Strony zgodnie stwierdzają, że Usługodawca udostępnia Użytkownikowi funkcjonalności Serwisu oraz wiedzę i umiejętności osób prowadzących w jego imieniu proces rekrutacji oraz dołoży starań, aby proces rekrutacji przebiegał według założeń zwykle wymaganych od działań tego rodzaju, tym niemniej nie gwarantuje, że działania te każdorazowo prowadzić będą do nawiązania przez Użytkownika kontaktu z potencjalnym prawodawcą i uzyskaniem zatrudnienia.
  4. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Usługodawca zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalność tych serwisów lub ich zawartość.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie lub zestawianych z Serwisem przez osoby trzecie, bądź to na podstawie umowy zawartej przez te osoby z Usługodawcą, bądź to przez osoby trzecie działające samodzielnie lub w skorzystaniu z usług innych jeszcze osób trzecich.
  6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, systemie teleinformatycznym lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, uniemożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usługi.
  7. Użytkownik odpowiada za ewentualne szkody Usługodawcy związane z wytoczeniem powództwa, postawieniem zarzutów i poniesieniem wydatków w wyniku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu dokonanego przez Użytkownika w tym używane przez Użytkownika w korzystaniu z Serwisu urządzenie.
 6. Polityka prywatności
  1. Usługodawca nie przetwarza danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. do 6.5. oraz z zastrzeżeniem danych koniecznych do prowadzenia doraźnej korespondencji, ani też nie przetwarza w zakresie innym niż niezbędny do świadczenia usługi innych danych przekazywanych przez Użytkowników do Serwisu, w szczególności numerów dostępowych urządzeń końcowych. Usługodawca informuje jednak, że w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usługi Usługodawca przetwarza, zgodnie z przepisami prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP), rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, czasu połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
  2. Użytkownik może przekazać Usługodawcy, za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza, swoje dane osobowe w celu ich przetwarzania przez Usługodawcę dla potrzeb oferowania Usługi, a Usługodawca może te dane przetwarzać w tym celu, w tym również przekazywać te dane osobom trzecim. W tym celu Usługodawca będzie przetwarzał następujące wymienione w art. 22¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1502 ze zm.) dane użytkownika: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, oraz inne, które z uwagi na charakter stanowiska podlegają przetwarzaniu na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Użytkownik może również, z zastrzeżeniem postanowień punktu poniższego przekazać Usługodawcy dane osobowe inne niż wyżej wymienione albo dotyczące jego wizerunku, które wziąwszy pod uwagę charakter stanowiska uznaje on za pomocne w procesie rekrutacji, zwiększające szanse uzyskania przez niego zatrudnienia lub z innych względów istotne. Przekazanie Usługodawcy tych danych jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody na ich przetwarzanie w zakresie niniejszego Regulaminu.
  4. Osoba trzecia oferująca zatrudnienie może również żądać dobrowolnego udostępnienia przez Użytkownika innych danych osobowych niż wyżej wymienione w szczególności danych o stanie zdrowia lub karalności/niekaralności oraz udzielenia na piśmie zgody na ich przetwarzanie. Z tym zastrzeżeniem Usługodawca stwierdza, że nie przetwarza, a Użytkownik deklaruje w związku z tym, że zaniecha samorzutnego przekazywania Usługodawcy danych osobowych wrażliwych tj. danych ujawniających Użytkownika pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
  5. Usługodawca może także oferować za pośrednictwem Serwisu lub reklamować w serwisie usługi własne lub osób trzecich w szczególności usługi najmu, zakwaterowania, wyżywienia, przewozu, przechowania rzeczy, nauczania, obsługi administracyjnej i prawnej, finansowe, doradztwa biznesowego. Skorzystanie z tych usług wymagać może przetwarzania danych osobowych Użytkownika, które Usługodawca będzie zbierał i przetwarzał na podstawie ustawowej w szczególności art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133 poz. 883 ze zm.) lub w przypadkach wymaganych prawem uzyskując zgodę Użytkownika. O konieczności udzielenia takiej zgody Użytkownik będzie osobno informowany.
  6. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu pisemnie do Usługodawcy lub korzystając w tym celu z funkcjonalności w ramach Serwisu.
  7. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookie umożliwiają w szczególności identyfikowanie komputera Użytkownika, w celu uproszczenia i upłynnienia procesu komunikowania się komputera Użytkownika z Serwisem.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź innym osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Z powyższym zastrzeżeniem, jak również z zastrzeżeniem punktu poniższego, dane dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej bez zgody Użytkownika, którego dane te dotyczą.
  9. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzeń udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze, należy zgłaszać Usługodawcy na jego adres email kontakt@hceww.com
 7. Postanowienia końcowe
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Usługodawcy cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
  2. W zakresie zagadnień nie ujętych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania okresowo zmian w niniejszym Regulaminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie zamieszczania w Serwisie. W przypadku tego rodzaju, powiadomienie o fakcie dokonania zmian nastąpi na stronie głównej Serwisu, a nowa wersja Regulaminu wejdzie w życie z upływem tygodnia licząc od dnia zamieszczenia zmian Regulaminu w Serwisie lub późniejszej daty wskazanej przez Usługodawcę.
  4. Do oceny praw i obowiązków Usługodawcy oraz osób korzystających z Serwisu zastosowanie znajduje prawo polskie.
  5. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu za nieważne bądź bezskuteczne w świetle obowiązującego prawa, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która w zakresie możliwie najpełniejszym odpowiadać będzie celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
  6. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych w związku z korzystaniem z Serwisu jest sąd w Polsce ogólnie właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.11.2015 r.